Νόμος 4440

Κατηγορία: Εργασιακά
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2016 10:34
Εμφανίσεις: 1479

logogrΕνιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώ-
σεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης
συμφερόντων και λοιπές διατάξεις

Περιλαμβάενει δατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις.

Επίσης

Άρθρο 24
Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων
και εγγράφων στο δημόσιο τομέα

Άρθρο 25
Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994

Άρθρο 28
Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Άρθρο 31
Άδεια ασθένειας τέκνων

Ο ΝΟΜΟΣpdf button