Συνοπτικό - Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία

Γονική Κατηγορία: Νομοθεσία
Κατηγορία: Επαγγελματικά δικαιώματα
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 15:02
Εμφανίσεις: 1430

logogr Συνοπτική νομοθεσία για τα  Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία  

 

 Α. Π.Δ. 17/1996 - Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK 

Β. Τροποποίηση  Π.Δ. 159/99, (157/Α/3.8.99)   Τροποποίηση του π.δ 17/96 «μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του π.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α)

Γ. Αντικαταστάθηκε από  Ν. 3850/10, (84/Α/2.6.10) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»