shma 1 1  40  ΧΡΟΝΙΑ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ   shma 1 1

snowlinetreesm

Για το σχέδιο νόμου περί ίδρυσης Π.Δ.Α.

LOOOGO

Η πρόταση του συλλόγου

Αρχικά η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί επιτυχία και θετικό βήμα για την αναβάθμιση σχολών που θα έπρεπε να είχε συμβεί πριν καιρό. Συγχαίρω συνολικά την νομοθετική πρωτοβουλία.

Όμως ο τρόπος που υλοποιείται έχει αστοχίες όσον αφορά στο μοναδικό τμήμα ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας της χώρας από το οποίο αποφοιτούν επαγγελματίες υγείας που κατέχουν θέση κλειδί για την αιτιολόγηση ιατρικών εκθέσεων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και για την βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας των αρρώστων.
Συγκεκριμένα:
το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολογίας ακτινοθεραπείας (radiographer) είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα (και στην Ελλάδα) και ως εκ τούτου η άσκησή του εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων· ειδικότερα, όρο άσκησης συνιστά η χρήση επαγγελματικού τίτλου που περιορίζεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μόνο σε όποιον κατέχει συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν.
το επίπεδο εκπαίδευσης των τεχνολόγων ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας στο 90% των κρατών μελών της Ε.Ε. απονέμει τίτλο σπουδών Bachelor’s degree (Bolognia-1st cycle level) που ισοδυναμεί με το 6ο επίπεδο Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕQF 6) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Eνώ στα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρονται μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) το οποίο ισοδυναμεί με Masters και στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ήτοι EQF 7.
Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία και σε ορισμένα πανεπιστήμια του Η.Β. απονέμεται bachelor’s degree από αυτόνομα τμήματα ακτινοτεχνολογίας της ιατρικής σχολής. Ενώ σε ορισμένα πανεπιστήμια το τμήμα της ακτινοτεχνολογίας έχει δικές του κατευθύνσεις στην ακτινοδιαγνωστική, στην ακτινοθεραπεία και στην πυρηνική ιατρική. Ακόμη, στην Νιγηρία απονέμεται όμοιος τίτλος σπουδών μετά από 5 έτη φοίτησης σε πανεπιστήμιο.
Ο ρόλος του τεχνολόγου ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας είναι πολυδιάστατος.
Ο τεχνολόγος ακτινολόγος είναι ο πρώτος επιστήμονας υγείας στο σημείο παροχής υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης και ακτινοθεραπείας και ο μοναδικός επαγγελματίας υγείας κατάλληλα εκπαιδευμένος μεταξύ αρρώστου και ιατρικού εξοπλισμού ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Καθημερινά λειτουργεί ως συνήγορος του ασθενή στην ακτινοπροστασία. Εξάλλου οι νομοθέτες του παρόντος θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και την ευρωπαική νομοθεσία περί Βασικών Σταθερών Ασφαλείας Ιατρικών Εκθέσεων (Basic Safety Standards of Medical Exposures) και συγκεκριμένα την ισχύουσα οδηγία ακτινοπροστασίας 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ.
Ο τεχνολόγος ακτινολόγος συχνά προσκαλείται να συμμετέχει σε σχετικές δράσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ΠΟΥ (WHO), την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (IAEA), την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) ως advanced practitioner, manager, radiation protection officer, ακαδημαϊκός και πάροχος ιατρικών υπηρεσιών.

Μολονότι χαίρει αναγνώρισης από οργανισμούς διεθνούς κύρους το σχέδιο νόμου μοιάζει να μην αποδέχεται την σημαντικότητα του ρόλου του. Με την δημιουργία κατευθύνσεων στο νέο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αντί να ενισχύονται και να εξειδικεύονται οι γνώσεις στην ιατρική απεικόνιση και θεραπεία, αποφασίζεται εσφαλμένα και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση η γενίκευση τους και κατ΄επέκταση αποδυναμώνονται τα προσόντα του αποφοίτου τεχνολόγου ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Συνοψίζοντας, θεωρώ εσφαλμένη και επικίνδυνη “πρωτοτυπία” την συγχώνευση των 5 εντελώς διαφορετικών κατευθύνσεων στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών διότι δεν υπάρχει συνάφεια στα προγράμματα σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο των εν λόγω κατευθύνσεων σε κανένα πανεπιστήμιο διεθνώς ενώ διαφέρει το κλινικό έργο και το ερευνητικό πεδίο των συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας. Εξάλλου τα συστήματα υπηρεσιών υγείας σε όλο τον κόσμο έχουν κοινό σκοπό, την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου ποιότητας. Ενδεχομένως ο Έλληνας πολίτης να μην δικαιούται παρόμοιες υπηρεσίες υγείας όπως και ο Έλληνας φοιτητής να μην δικαιούται αντίστοιχης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας εκφράσω την δυσαρέσκειά μου για την υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών που προτείνεται και επιφυλάσσομαι για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος εντός συνόρων και την πιθανή αδυναμία άσκησης του επαγγέλματος σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους πολίτες του κράτους υποδοχής.
Εντούτοις, είμαι βέβαιος ότι ως καθήγητης και διδάσκαλος θα αναγνωρίσετε τις παρεκκλίσεις του σχεδίου νόμου από τα διεθνή δεδομένα και εξελίξεις και θα ενεργήσετε ανάλογα. Ευελπιστώ δε, στην διατήρηση της αυτονομίας του τμήματος ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας και την προσθήκη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και διδακτορικών στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που θα επιβεβαιώσουν την πρωτοβουλία σας για ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης του αποφοίτου ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας.

Με εκτίμηση,
Ευθύμιος Αγαδάκος MSc
Πρόεδρος ΔΣ

Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ακτινολόγων